Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

OOP: Interface, Abstract and more

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 17, 2023
in Short prose

OOP: Interface, Abstract and more

Xã hội cần thượng tôn pháp luật để duy trì trật tự.
Project cần có Interface, Abstract, Constant, v.v.. để mọi thứ không trở thành một mớ lộn xộn.
Khi lượng code ngày một lớn, nhiều dev join giữa chừng, bạn sẽ thấy công sức định nghĩa chúng đáng đến từng giây.

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *