Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

HTML: Margin, Padding – When & Why

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 17, 2023
in Short prose

HTML: Margin, Padding – When & Why

01/

Trong project, phần UI (HTML, CSS) sẽ có rất nhiều block dùng chung (common).
Đừng dùng margin cho block đó. Vì block đó ở các trang khác nhau, hoặc khi là một element của một block khác, thì có thể nhận margin khác nhau.
Margin: Tuy là thuộc tính hướng ngoại. Nhưng khi tạo common, các block độc lập, thì lại ko cần đối ngoại.

02/

Theo chiều dọc, các section sẽ cách nhau một khoảng nhất định.
Nên xét margin theo một chiều, đừng section này thì margin-top, section kia thì margin-bottom.
Khi designer sửa UI, thì dev sẽ gặp quả báo.

03/

Đừng xét padding cho element mà nó có thể rỗng ruột.
Vì khi không có dữ liệu, nó vẫn sẽ nằm ì ở đó, làm nên một khoảng trống vô hình.

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *