Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

Think like a Developer

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 16, 2023
in Short prose

Think like a Developer

Code xong thì phải test, mà test thì cần data test. Nhưng đôi khi,..

  • Upload và lấy 10 trang đầu tiên của file PDF 10GB.
  • Migration dữ liệu từ nền tảng A sang B (cấu trúc dữ liệu khác), với file dump vài chục GB.
  • Import CSV “có mỗi” vài trăm K line.

“Thay vì mất công google, bật IDE lên và code một chương trình nhỏ tạo file thì sẽ nhanh hơn đấy!”

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *