Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 8, 2023
in Laravel : Architecture Concepts

Laravel – Service Container – 6. Resolving

Trong 5 phần trước, ta đã tìm hiểu các cách để binding các rule cho Service Container.
Và service container sẽ tự động inject các instance object theo rule đã đăng ký.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần resolve (tạo một instance object thủ công), thông qua key đã đăng ký. Thì ta có 3 cách sau:

1/ the \App::make method

2/ the resolve method

3/ the \App::makeWith method

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *