Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

Laravel – Service Container – 5. Extending Binding

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 7, 2023
in Laravel : Architecture Concepts

Laravel – Service Container – 5. Extending Binding

Method `extend`, cho phép chỉnh sửa instance object đã được resolve.

Theo đoạn code trên, ta đã sử dụng method `extend` để làm thay đổi instance object trả về bởi `NotifierInterface`.

Trong thực tế, tại closure `function ($service, $app) {}`, dev phải dựa vào các điều kiện logic bổ sung, để quyết định việc có thay đổi resolve object hay không?

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *