Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

Laravel – Service Container – 4. Tagging Binding

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 6, 2023
in Laravel : Architecture Concepts

Laravel – Service Container – 4. Tagging Binding

Khi có từ 2 class trở lên, cùng implements một interface.
Và ta muốn gom chúng lại, đánh dấu là thuộc cùng một tag. Tên tag có thể là một string, hoặc tên của interface.
Sau đó, ta có thể thông qua tag, lấy được tất cả instance-object bằng một dòng lệnh duy nhất.

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *