Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

Laravel – Service Container – 3. Contextual Binding

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 6, 2023
in Laravel : Architecture Concepts

Laravel – Service Container – 3. Contextual Binding

Khi bạn có 2 class, cùng implements một interface, và bạn muốn inject chúng vào các class đích khác nhau. Lúc này, bạn cần sử dụng Contextual Binding.

Trong ví dụ trên, cả 2 controller đều cần inject một instance object – của class đã implements interface `ReportRepositoryInterface`.
Tuy nhiên, mỗi controller, lại inject một instance-object khác nhau.

Đây là một trong các ví dụ thực tế của `Binding Primitives`. Cú pháp sẽ đọc hiểu là

… when() … needs() … give()

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *