Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

CSS với quy tắc đặt tên BEM: Mở rộng với các từ chỉ trạng thái

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 5, 2023
in BEM Naming Convention

CSS với quy tắc đặt tên BEM: Mở rộng với các từ chỉ trạng thái

Khi khai báo các class theo BEM, có thể sử dụng một số tiền tố như sau:

is-

Cần mô tả trạng thái của element: is-active, is-pending, etc..

has-

Cần chỉ ra nó có bao gồm các phần tử (element) con: has-post_thumb, has-child, has-icon,

Lưu ý: Các class chỉ trạng thái, phải kết hợp với class chính của element.

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *