Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

CSS với quy tắc đặt tên BEM: Kết hợp với SASS

Alex Kalh
by Alex Kalh
March 4, 2023
in BEM Naming Convention

CSS với quy tắc đặt tên BEM: Kết hợp với SASS

Sass Mixins

Có một vấn đề với BEM, đó là khi viết CSS sẽ khá dài dòng, nhưng khi kết hợp với các Sass Mixins này, mọi chuyện lại rất khác.

Usage

Created by

Alex Kalh

Sự tiến bộ của công nghệ là vô hạn. Đổi thay diễn ra hàng ngày, hàng giờ. "Đó là niềm hạnh phúc, cũng là bi ai của một lập trình viên!"

Leavea comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *